Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez „cigo.pl”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal Internetowy „cigo.pl”, na który składają się w szczególności Usługi zdefiniowane w Rozdziale II (Definicje) poniżej, udostępniany jest Użytkownikom przez spółkę „cigo.pl”, zwaną dalej Usługodawcą lub „cigo.pl”.

2. Portal Internetowy „cigo.pl” działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego „cigo.pl”. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu „cigo.pl”, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego „cigo.pl”, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego „cigo.pl” Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. DEFINICJE

1. Portal Internetowy „cigo.pl”, Portal „cigo.pl” – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością spółki „cigo.pl” i dostępna pod adresem „cigo.pl” lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują „cigo.pl”;

2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu „cigo.pl”

3. Partner – każdy podmiot współpracujący z „cigo.pl” na podstawie stosownej umowy;

4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu „cigo.pl”, umożliwiające w szczególności:
a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez „cigo.pl” lub Partnerów,
b) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,
c) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;

5. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1. W ramach Portalu „cigo.pl” Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu „cigo.pl” lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;
b) korzystać z wyszukiwarek, kalkulatorów, map itp.;
c) dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług;
d) korzystać z Serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach czatów, forów dyskusyjnych itp.;

2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu „cigo.pl” odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu „cigo.pl” dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu „cigo.pl” w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu „cigo.pl” dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu „cigo.pl”.

4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale I pkt.6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu „cigo.pl” jest bezpłatne.

6. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej.

7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu „cigo.pl” treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu „cigo.pl” i prezentowanych w nim Materiałów.

8. Portal „cigo.pl” zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu.

IV. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu przez Użytkownika są następujące:
– posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows, oraz
– zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Portal „cigo.pl” oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu „cigo.pl”, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu „cigo.pl” przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu „cigo.pl” utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu „cigo.pl” Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu „cigo.pl” oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu „cigo.pl” lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu „cigo.pl” lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

5. Zamieszczając Materiały w Portalu „cigo.pl” Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu „cigo.pl” i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu „cigo.pl” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;
f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Portalu „cigo.pl”.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu „cigo.pl” Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu „cigo.pl” treści o charakterze bezprawnym.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
a) sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu „cigo.pl” i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu „cigo.pl” przez Użytkownika;
c) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu „cigo.pl”, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.
2. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.
3. Usługodawca:
a) dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w regulaminach poszczególnych Usług, jednocześnie Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług;
b) informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług bądź wpływać na ich jakość;
c) zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu „cigo.pl” treści (Materiałów), w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu „cigo.pl”
d) ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu „cigo.pl” w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu „cigo.pl”. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności „cigo.pl” dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie „cigo.pl”.

IX. DANE OSOBOWE

1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu „cigo.pl” Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu „cigo.pl”. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015, 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, 1422 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest „cigo.pl” z siedzibą w „cigo.pl”, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.

3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres „cigo.pl”. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Każdemu Użytkownikowi Portalu „cigo.pl” przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu „cigo.pl”.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: „cigo.pl” lub listownie na adres: „cigo.pl”.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.